Meehelpen (OR)

  Eerlijke kansen voor ieder kind

  Meehelpen (OR)

  Omnia-177.jpg

  Ouderraad (OR)

  Elke school heeft een schoolleider en managementteam die samen verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die betrekking hebben op de specifieke school. Het managementteam neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met het team en de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team. Daarnaast heeft basisschool Omnia een ouderraad (OR) die allerlei leuke activiteiten organiseert voor de leerlingen. 

  Op basisschool Omnia hebben wij een hoop betrokken en enthousiaste ouders in de ouderraad zitten. De OR houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas, afsluiting van het schooljaar, de verschillende feestdagen en nog heel veel meer. 

  Ideeën aandragen of lid worden

  De OR staat open voor suggesties en ideeën en heeft een digitale ideeënbus. Heb je ideeën die de schooltijd van onze kinderen nog leuker kunnen maken? Dan kun je die mailen naar or@basisschoolomnia.nl

  Er bestaat geen minimum- of maximumgrootte voor de OR. Nieuwe leden zijn dan ook altijd welkom! De OR vergadert iedere vier tot zes weken, mede afhankelijk van de activiteiten van dat moment. Daarnaast zijn er commissievergaderingen voor bijvoorbeeld de sportdag. Bij elke vergadering zijn ook leden van de directie en het team aanwezig. De vergaderdata zijn te vinden in de jaarplanner.

  Omnia-214.jpg
  Omnia-147.jpg

  Bijdrage

  Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij de ouders ieder jaar om een bijdrage. Deze bestaat voor de helft uit de kosten voor de schoolreis. De andere helft wordt gebruikt voor de andere activiteiten. De kosten voor schooljaar 2021-2022 bedragen €60. Dit bedrag kan aan het begin van het schooljaar worden betaald via een betaallink die ouders via de mail ontvangen. We gebruiken daarvoor het eerste bekende mailadres dat de school heeft. Je kunt het ook altijd overmaken o.v.v. de naam en klas van je kind op rekeningnummer 

  NL82 INGB 0007577639 t.n.v. Stichting Ouderraad basisschool Omnia 

  Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.